Poruchy učení

Dyslexie je nejznámější a nejvíce používaný termín z celé skupiny poruch učení. Porucha může postihovat rozlišování jednotlivých tvarů písmen,rychlost čtení, vynechávání či přidávání písmen, rozlišování diakritických znamének apod. Můžeme říct, že je to vlastně porucha některého druhu vnímání neboli percepce. K tomu, aby dítě úspěšně toho zvládlo školní výuku, je potřeba aby mělo v pořádku všechny funkce, které jsou nutné ke schopnosti přijímat podněty, pochopit je, zpracovat, zapamatovat a vybavit si je. Je toho opravdu hodně.

Nezbytné funkce

percepční – smyslové vnímání – zrakové ,sluchové ,prostorové

kognitivní – schopnost koncentrace pozornosti, paměť, myšlení, řeč a matematické představy

motorické – jemná a hrubá motorika ruky, očních pohybů a mluvidel

motorické koordinace – souhra pohybů a rytmicita

senzomotorické – propojení složek poznávacích a motorických

 

Tyto funkce jsou potřebné pro učení se psát, číst, a počítat.   Umožňují nám  poznávat a chápat okolí. Potřebujeme je proto ve všech oblastech života. Je-li některá funkce porušena, nemůže dítě jako celek správně fungovat a nemůže naplno využívat svých intelektových schopností.

Dr. Manfred Biebl, dětský neurolog a psychiatr v Salzburku, vytvořil program, percepčních a motorických nápravných cvičení, které vedou ke korekci deficitních funkcí a tím umožňují dítěti plně využívat svých intelektových schopností.

 

 

,