Naše služby

Moje služby sestávají z pomoci při problémech jednak s nápravou výslovnosti, dále při problémech s poruchami soustředění a specifickými poruchami učení.

Služby:

  • Logopedická poradna
  • Náprava poruch výslovnosti, včetně poskytování metodických materiálů
  • Diagnostika specifických poruch učení
  • Náprava specifických poruch učení
  • Příprava na školu – cvičení na rozvoj slovní zásoby, rozvoj jazykového citu, diferenciace hlásek, rozlišování délky samohlásek, zrakového a sluchového vnímání (paměti, rozlišování), rozvoj motoriky hrubé, jemné i grafomotoriky, příprava na nácvik čtení bez znalosti písmen (Elkonin)
  • Konzultace ohledně školní zralosti